Register

Personal information

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.gkefruit.com en wordt beheerd door:

GKE NV (hierna te noemen “GKE”)
Kernielerweg 59
B-3840 Borgloon
Belgium (tevens maatschappelijke zetel)
Tel. +32 (0) 11 670 611
Fax +32 (0) 11 672 776
info@gkefruit.com
BTW BE 0866.302.050

De toegang tot en het gebruik van de website impliceert dat de gebruiker onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt:

Algemeen
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids – en / of videofragmenten en / of andere objecten op de website of via de website;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
Kanzi® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Niets uit de inhoud van GKE’s website mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, behoudens met haar uitdrukkelijk toestemming.
GKE behoudt zich, in geval van inbreuk op deze disclaimer, het recht voor om u het gebruik van de webpagina en / of het gebruik van bepaalde op de website aangeboden diensten te ontzeggen. GKE kan hiertoe de toegang tot de website monitoren.
GKE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van of samenhangend met de toegang tot of het gebruik van haar website of de inhoud ervan. De foutloze en/of ononderbroken werking van haar website kan niet worden gegarandeerd.

Inhoud van de website:
Deze website heeft tot doel een vertrouwelijk informatieplatform te zijn voor geregistreerde gebruikers, die uitsluitend behoren tot de personen/partijen die deelnemen aan het Kanzi® concept (zoals bvb. telers, voorlichters, pakstations en vermarkters/handelskanaal).
De informatie op de website of verkregen via deze website (via verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet de eigendom zijn van GKE), de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde, zonder bindende waarde.
GKE verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid of volledigheid, deugdelijkheid of geschiktheid, voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de grootst mogelijke zorg die GKE aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, of zet- of andere vergelijkbare fouten in door GKE openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen GKE niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting in het leven roepen. De gebruiker dient dan ook de in de website opgenomen richtlijnen m.b.t. het Kanzi® kwaliteitsappelen steeds te toetsen en, als man het vak, te beoordelen en desgevallend toe te passen.
GKE spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en / of aan te vullen. De inhoud van de website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen en kunnen hierdoor zonder voorafgaande verwittiging en naar eigen inzicht worden gewijzigd. GKE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van actualisering, aanvulling of wijziging van de inhoud van de website.
Behoudens deze disclaimer, is GKE niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan de website gekoppelde bestanden van derden. Zij zijn alleen opgenomen ter informatie voor de gebruiker.

Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van de website is de volledige eigendom van GKE, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
De inhoud van de website is alleen bestemd voor gebruik onder de geregistreerde leden van deze website en mag niet voor andere doeleinden dan professionele doeleinden worden aangewend. Zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van GKE, is het de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te doen circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. Niet toegestaan of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. de privacy, publicatie en / of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
U zal GKE, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartner en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, schade, kosten van welke aard ook, etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Persoonsgegevens:
De via de website ingezamelde persoonsgegevens vallen onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle inlichtingen die GKE van bezoekers van de website en / of klanten bijhoudt, worden opgeslagen in een klantenbestand. De persoonsgegevens van de gebruikers zijn bestemd voor intern gebruik. Ze kunnen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld (in naleving van de Belgische privacy wetgeving). Ze geven recht op inzage en verbetering.
De geregistreerde connectiegegevens (IP-adres, tijdstip waarop de website wordt bezocht, type browser en welke pagina’s van de website worden bezocht) worden louter verwerkt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de website. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
In geval van geschil wordt een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure.
Pagina laden...